Časté otázky projekční kancelář

Co udělat než se začne projektovat?

1. Získání potřebných informací
Aby jste se uměli správně rozhodnout, je potřeba získat alespsoň základní informace o stavbě a projektu.
Doporučené zdroje informací

2. Upřesnění stavebního záměru
Po rozmyšlení požadavků na stavbu a získání informací je vhodné navštívit projektanta. Ten zodpoví Vaše dotazy a společně upřesníte Váš stavební záměr.
Jak vybrat projektanta, projekční kancelář?

3. Orientační propočet nákladů stavby
Ověřte si jestli je Váš stavební záměr pro Vás realizovatelný i po stránce finanční. Případně je potřeba upravit velikost stavby nebo ji rozdělit na samostatné etapy.
Jak se spočítá orientační cena stavby?

Doporučené zdroje informací o stavbě

Zdrojů informací o stavbě je v současné době mnoho. Vždy je nutno posoudit jejich informační hodnotu a vhodnost použítí ve Vašem případě.

Abychom Vám to ulehčili, vybrali jsme několik zdrojů, které sami používáme.

Internet

  • Stavařský blog Martina Perlíka – blog zaměřený na rekonstrukce domů a bytů
  • TZB - info – stavební portál, odborné články z různých stavebních odvětví
  • Archiweb – rozsáhlá databáze současné české moderní architektury
  • Bydlení na idnes – články pro širokou veřejnost, návstěvy rodinných domů
  • Adam Gebrian pro lidovky.cz – recenze architektonicky zajímavých staveb

Knihy a časopisy

Jak vybrat projektanta, projekční kancelář v regionu Kutná Hora, Čáslav a Kolín?

Po rozmyšlení požadavků na stavbu a získání informací je vhodné navštívit projektanta. Kde ho ale najít a jak zjistit, zda je to ten pravý pro Vaši stavbu?

Abychom Vám výběr ulehčili, sepsali jsme 4 nejdůležitější věci, na které se zaměřit.

1. Reference a doporučení
Nejprve navštivte webové stránky projekční kanceláře, prohlédněte si fotogalerii projektovaných staveb. Sledujte na který typ a jakou velikost staveb se projekční kancelář specializuje. Vybrané projektované stavby si prohlédněte ve skutečnosti. Pokud je to možné promluvte s předchozími zákazníky projekční kanceláře.

2. Návštěva kanceláře a osobní setkání
Spolupráce s projektantem během projektu a stavby trvá řadu měsíců až let. Vyberte si tedy někoho s kým si budete rozumět a komu můžete důvěřovat. Během osobního setkání poznáte vedoucího projektanta a proberete o co máte zájem. Na základě těchto informací připraví cenovou nabídku Vašeho projektu.

3. Kvalifikace a pojištění
Zkontrolujte si zda má Váš vybraný projektant potřebnou autorizaci a pojištění profesní odpovědnosti. Autorizace je dokladem vzdělání, odborných znalostí a požadované praxe v oboru.

4. Kontakt se stavbou
Ověřte si, že projektant má úzký kontakt s realizací stavby. Pravidelně na stavby jezdí, kontroluje činnost zhotovitele a je schopen řešit problémy přímo na stavbě. Je to záruka toho, že řešení, která projektant navrhuje půjdou zrealizovat.

Jak zjistím cenu stavby, rekonstrukce?

Přesnost výpočtu ceny stavby závisí na podrobnosti podkladů – projektu, které máte k dispozici. Čím podrobnější projekt tím přesnější cena.

V praxi se používájí tyto 3 základní způsoby výpočtu ceny stavby.

1. Orientační propočet na základě znalosti cen obdobných staveb
Zkušený projektant na základě znalosti cen obdobně velkých staveb, které osobně realizoval je schopen odborně odhadnout cenu i té Vaší. Zná bežnou cenu za m2 podlahové plochy u novostavby i rekonstrukce, rovněž i ceny dílčích konstrukcí.

Je to metoda vhodná pro rekonstukce a menší stavby. Používá se pro ověření reálnosti stavebního záměru, před zahájením projekčních prací.

Reflektuje skutečné ceny stavebních prací a materiálů v daném regionu.

2. Orientační propočet na základě obestavěného prostoru stavby
Spočítá se obestavěný protor navržené stavby včetně základů. Výsledná hodnota se vynásobí měrnou cenou za m3, která se získá v zde stavebnistandardy.cz.

Např. pro zděné rodinné domy je cena 5024 Kč/m3 bez DPH ( údaj z roku 2015 ) .

K této ceně se připočtou náklady na umístění stavby ( 5% ), rozpočtová rezerva ( 5% u novostaveb, 10% u rekonstrukcí ), aktuální DPH a dostanete tak celkovou orientační cenu stavby.

Tato metoda vhodná zejména pro novostavby, běžná přesnost výpočtu je ± 15%. Používá se pro ověření reálnosti stavebního záměru, před začátkem projektu.

Nevýhodou je, že se počítá se průměrnými celorepublikovými cenami, které nemusí vystihovat aktuální situaci na stavebním trhu v daném regionu.

3. Přesný výpočet ceny stavby - nabídkový rozpočet
Jedině na základě dostatečně podrobného projektu lze spočítat přesnou cenu stavby. Projektant zpracuje výkaz výměr a kontrolní ( projektantský ) rozpočet.

Skutečnou cenu stavby zjistíte po ocenění výkazu výměr stavební firmou. Oceněný výkaz výměr stavební firmou tvoří nabídkový rozpočet stavby.

Výkaz výměr ( slepý rozpočet ) je položkový soupis veškerých stavebních prací, materiálů a výrobků a jejich množství, které jsou ve stavbě zahrnuty.

Pomocí výkazu výměr jste také schopni objektivně porovnat jednotlivé nabídky stavebních firem, protože všechny nabídky budou obsahovat stejné položky.

Kolik bude stát projekt stavby?

Cena projektu v závisí především na velikosti stavby a její složitosti, ale také na podrobnosti a rozsahu projektu.

Jak spočítáme cenu Vašeho projektu?
Z rozhovoru s Vámi nejprve zjistíme jakou stavbu chcete vyprojektovat, k jakému účelu a v jaké podrobnosti projekt potřebujete.

Poté odhadneme orientační cenu Vaší stavby a časovou náročnost projektu. Na základě všech těchto informací zpracujeme cenovou nabídku na Váš projekt.

V případě rekonstrukce je pro zpracování cenové nabídky rovněž nutná návšteva na místě stavby a projektová dokumentace stávajícího stavu ( pokud existuje ) .

Chcete znát konkrétní cenu pro Váš projekt?
Uvádět zde konktrétní ceny za projekt není možné, protože každá stavba je jiná a i každý zákazník má trochu jiné požadavky.

Můžeme zde, alespoň pro orientační představu uvést následující informace.

Ceny námi zpracovaných projektů novostaveb nebo rekonstrukcí v obvyklé podrobnosti a rozsahu se pohybují kolem 3 až 4 % z orientační ceny stavby.

Výpočet ceny projektu vychází z doporučených cen Honorářového řádu ČKAIT. Obsah projektové dokumentace je podrobně určen vyhláškou č. 62 / 2013 Sb.

Máte zájem o projekt, zajímá Vás cena, za kterou pro Vás projekt zpracujeme?
Kontaktujte jednatele společnosti, inženýra Jaroslava Hádka.

Jaké jsou fáze projektu stavby?

Pro Vaši představu uvádíme náš obvyklý postup a rozsah práce na projektu.

1. Zaměření stavby
V případě rekonstrukce, kdy neexistuje projektová dokumentace, je potřeba nejprve provést zaměření stavby a zakreslit stávající stav objektu.

2. Architektonický návrh stavby
Ná základě Vašich představ a požadavků zpracujeme architektonický návrh. Z architektonického návrhu bude patrné jak Váš dům bude vypadat a fungovat.

3. Projektová dokumentace stavby
Po odsouhlasení návrhu zpracujeme projekt v požadované podrobnosti a rozsahu. Obvyklá podrobnost je taková, aby podle něj šlo stavět a zpracovat výkaz výměr.

4. Výkaz výměr a rozpočet
Následně zpracujeme výkaz výměr. Je to soupis veškerých stavebních prací a materiálů použitých na stavbě. Slouží k vytvoření rozpočtu a porovnání nabídek.

5. Stavební povolení
Kdzyž je projekt hotový, tak pro Vás zajistíme všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů a podáme žádost o vydaní stavebního povolení.

6. Autorský dozor
V případě zájmu poskytujeme rovněž projekční součinost při realizaci stavby. Jedná se zejména o kontrolu kvality provádění stavby a její soulad s projektem.

Časté problémy s projektem a jak jim předcházet?

1. Projekt je málo podrobný a vznikají vícepráce
Při snaze investora šetřit již na projektu dochází často k tomu, že se staví podle jednoduchého projektu zpracovaného pro vydání stavebního povolení.

Stavební firmy nejsou schopny stavbu podle projektu pro stavební povolení přesně nacenit. Investor se dopředu nedozví kolik bude stavba skutečně stát.

Důsledkem málo podrobného projektu se stavba prodražuje o tzv. vícepráce - o věci, které v projektu i v rozpočtu chybí nebo nebyly podrobně vyřešeny.

Je proto tedy mnohem rozumnější i úspornější nechat si zpracovat podrobnější projekt. Projekt podrobný tak, aby podle něj šlo stavět a zpracovat výkaz výměr.

S výkazem výměr budete také schopni objektivně porovnat jednotlivé nabídky stavebních firem, protože všechny nabídky budou obsahovat stejné položky.

Obecně platí, že problémy se lépe a levněji vyřeší ve fázi projektu než při samotné stavbě.

2. Rozsah a typ projektu je nad rámec zkušeností projektanta
Velké zkušenosti vyžadují zejména projekty rekonstrukcí, nízkoenergetických domů a velkých staveb, kde každá chyba nebo neúplnost projektu má velké následky.

Sledujte na jaký typ a velikost staveb se projekční kancelář specializuje.

Dobrým ukazatelem je schopnost projektanta zpracovat projekt od úvodní architektonické studie až po prováděcí projekt včetně výkazu výměr.

Pokud se projektant soustředí pouze na architektonické studie, může být jím navržené řešení obtížně realizovatelné nebo velmi nákladné.

3. Naprojektovaná stavba značně překračuje finanční možnosti investora
Pravděpodobně se zapomnělo na orientační propočet nákladů, nebo byl propočet proveden velmi nepřesně. Přesnost propočtu závisí na zkušenostech projektanta s daným typem staveb a na znalostech cen stavebních prací a materiálů v regionu.

4. Laik si z projektu nedovede představit jak bude stavba vypadat
Zvláště v případě novostaveb doporučujeme využít možnost nechat si od projektanta zpracovat vizualizace a digitální model stavby. Jen tak uvidíte, jak bude Váše stavba vypadat. Zároveň tím předejdete možnému zklamání z realizace.

5. Projekt není dodán včas a za předem dohodnutou cenu
Vždy uzavřete s projektantem smlouvu o dílo, kde bude jasně stanoven rozsah projektu, jeho cena a termín dokončení. Předejdete tak možným komplikacím.

Mám zájem o projekt, jak to bude probíhat?

1. Úvodní schůzka
Společně probereme o co máte zájem a jaký projekt potřebujete. Na základě těchto informací zpracujeme orientační propočet stavebních nákladů Vaší stavby a cenovou nabídku na zpracování projektu v požadovaném rozsahu a podrobnosti.

2. Smlouva o dílo
Pokud budete s cenovou nabídkou souhlasit, připravíme smlouvu o dílo. Ta obsahuje zejména rozsah a účel projektu, jeho cenu a termín dokončení.

3. Vlastní projekční činnost
Po podpisu smlouvy se pustíme do vlastního projektování. Dle potřeby s Vámi budeme navržené řešení konzultovat tak, aby Vám co nejvíce vyhovovalo.

4. Odevzdání hotového projektu
V předem dohodnutém termínu Vám předáme hotový a vytištěný projekt. Samozřejmostí je rovněž předání digitální verze projektu v pdf na CD.

Máte jiný dotaz, nenašli jste zde co hledáte?

Domluvte si schůzku s jednatelem naší firmy, inženýrem Jaroslavem Hádkem.

3 kroky k úspěšné stavbě
Získejte zdarma praktické rady, díky kterým bude Vaše stavba kvalitní, účelná a za dobrou cenu!
Vaše data jsou v bezpečí
Certifikáty a ocenění
Fotogalerie projektů